Belangrijke informatie voor US Persons

Het aanbieden, verkopen en/of distribueren van een groot aantal producten en diensten zoals beschreven op deze website is niet gericht tot personen in jurisdicties waar het aanbieden, verkopen en/of distribueren van dergelijke producten of diensten wettelijk niet is toegestaan, waaronder de Verenigde Staten van Amerika (U.S).

Als u voornemens bent een product of dienst van MoneYou ("MoneYou") af te nemen, dient u MoneYou in te lichten als u als US Person aangemerkt kan worden, dan wel als de wetgeving van het land waar u woonachtig bent het afnemen van deze producten of diensten van MoneYou niet toelaat.

De inhoud van deze website kan niet worden aangemerkt als een aanbod of uitnodiging voor US Persons om effecten te verwerven of als een uitnodiging om effecten te verkopen of enig ander bankproduct of -service af te nemen.
De effectendienstverlening zoals beschreven op deze site is niet bedoeld voor US Persons.

Voorts is ook iedere uitnodiging op deze site voor retail bankdiensten (waaronder ook het aanbieden en/of accepteren van deposito's) niet gericht aan US Persons.

Een 'US Person' is een natuurlijke persoon, die woonachtig is c.q. gedurende langere tijd verblijft in de U.S. en/of een (post)adres heeft in de U.S. US staatsburgers (US Citizens), die woonachtig zijn buiten de U.S. kunnen onder omstandigheden ook worden aangemerkt als 'US Person'.

MoneYou accepteert geen aansprakelijkheid voor schade van US Persons, die voortvloeit uit het gebruik van deze website of de inhoud daarvan dan wel voor schade, die op enige andere wijze in dit verband is ontstaan. MoneYou is gerechtigd de dienstverlening te beëindigen met directe ingang of zo snel als in redelijkheid mogelijk is, indien een klant naar het oordeel van MoneYou als US Person kan worden aangemerkt.

MoneYou kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen door transacties en/of diensten en -producten, die zijn afgenomen in strijd met de wetgeving van de jurisdictie waaronder de afnemer ressorteert.

Sluiten

Inloggen