HOMY

Dit is de Moneyou Hypotheek

Bij Moneyou kies je voor eenvoud en een scherpe rente. Check alle kenmerken.

 • Annuïtair of aflossingsvrij - of een combinatie
 • Tot 106% van de woningwaarde bij energiebesparende voorzieningen
 • Nationale Hypotheek Garantie (NHG) mogelijk

Alles over de Moneyou Hypotheek

Kenmerken en voorwaarden
Afloswijzen Annuïteitenhypotheek en Aflossingsvrije hypotheek
Looptijd Maximaal 30 jaar
Overbruggingsfinanciering Mogelijk, variabele rente
Rentevaste periode Variabel, 1, 5, 10, 15, 20 en 30 jaar
Aflossingsvrij Maximaal 50% van de marktwaarde
NHG Mogelijk
Starterslening

Niet mogelijk

Duurzaamheidskorting Mogelijk bij geregistreerd energielabel A bij start van de rentevastperiode, of binnen 24 maanden daarna. Alleen bij vaste rente en rentevastperioden van 1 tot en met 30 jaar.
Koop- en financieringsconstructies Niet mogelijk
Acceptatietermijn renteaanbod 2 weken
Geldigheidsduur renteaanbod 3 maanden (90 dagen) vanaf de datum van uitbrengen renteaanbod
Verlenging Automatisch en kosteloos met 3 maanden (90 dagen) Let op: hier zijn annuleringskosten aan verbonden
Rente bij passeren Offerterente is akterente
Maximaal hypotheekbedrag € 1.000.000 (exclusief overbrugging)
Vervroegde aflossing 10% jaarlijks extra aflossen zonder dat een vergoeding verschuldigd is
Berekening contante waarde van de vergoeding gebaseerd op het renteverschil o.b.v. resterende rentevastperiode
Bouwdepot Looptijd bij verbouw van een bestaande woning maximaal 18 maanden, looptijd bij een nieuwbouw woning maximaal 24 maanden. De looptijd kan eenmalig met 6 maanden verlengd worden bij verbouw van een bestaande woning en met 12 maanden bij een nieuwbouwwoning.
Vergoeding is gelijk aan de gewogen gemiddelde hypotheekrente. Bij een bouwdepot voor een verbouwing ontvang je maximaal 18 maanden rente over het saldo in het bouwdepot. Bij een bouwdepot voor de bouw van een nieuwe woning ontvang je maximaal 30 maanden rente over het saldo in het bouwdepot.
Verhuisregeling Nieuwe hypotheek dient binnen 1 maand te worden aangevraagd na datum aflossing oude hypotheek
Rente kan worden meegenomen voor maximaal de uitstaande schuld voor de resterende rentevastperiode
Eerste recht van hypotheek Het eerste recht van hypotheek is/wordt aan de lening(-en) verbonden. Een tweede of lagere inschrijving is alleen toegestaan als wij ook het eerste recht van hypotheek hebben of als de eerste hypotheek bij een van de merken van AB AMRO is afgesloten: ABN AMRO, Florius, ABN AMRO MeesPierson, Moneyou, Direktbank, Quion 9 en Oosteroever.
Hoe wordt het inkomen berekend?
Status

De aanvrager van wie het inkomen benodigd is voor de hypotheek is een ingezetene in Nederland en heeft:

 • de Nederlandse nationaliteit; of
 • de nationaliteit van een lidstaat van de EU/ EER of Zwitserland; of
 • een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd; of
 • een geprivilegieerdendocument
Leeftijd Toets op pensioeninkomen vanaf 10 jaar voor bereiken AOW-leeftijd.
Vast en bestendig inkomen

Onder een vast en bestendig jaarinkomen vallen:

 • Vast arbeidscontract
 • Tijdelijk arbeidscontract met intentieverklaring voor onbepaalde tijd, waarvan de proeftijd voorbij is
 • AOW-uitkering
 • IVA-uitkering
 • Pensioenuitkering
 • Regeling voor vervroegd pensioen (prepensioen)
 • Lijfrente-uitkering
Berekening vast en bestendig inkomen

Heeft de klant een vast arbeidscontract of een tijdelijk arbeidscontract met intentieverklaring voor onbepaalde tijd waarvan de proeftijd voorbij is? Dan nemen we in de berekening het totale bruto jaarsalaris mee. Dit jaarsalaris kan bestaan uit:

 • Het actuele jaarsalaris
 • Het daadwerkelijke bedrag aan vakantietoeslag of de waarde van de vakantiebonnen
 • De vaste onvoorwaardelijke toeslagen zoals vastgelegd in de arbeidsovereenkomst
 • De in het arbeidscontract vastgelegde 13e en 14e maand
 • De in het arbeidscontract vastgelegde eindejaarsuitkering
 • Het actuele vrij besteedbare Employee Benefit jaarbudget of Flex jaarbudget
 • De vaste vergoeding voor levensloopregeling
 • De provisie-inkomsten over de laatste 12 maanden
 • De onregelmatigheidstoeslag over de laatste 12 maanden
 • De overwerkvergoeding over de laatste 12 maanden
 • Het berekende vast en bestendig inkomen uit bedrijfsresultaat afhankelijke inkomenscomponenten (zoals bonusuitkeringen, tantièmes of winstuitkeringen)
Inkomen bij tijdelijke dienstverbanden
en flexwerkers

Deze soorten inkomen zien we als vast inkomen:

 • Dienstverband als flexwerker
 • Tijdelijk arbeidscontract zonder intentieverklaring
 • Tijdelijk arbeidscontract met intentieverklaring voor bepaalde tijd
 • Tijdelijk arbeidscontract met intentieverklaring voor onbepaalde tijd, waarvan de proeftijd voorbij is
Berekening inkomen bij tijdelijke
dienstverbanden en flexwerkers

Het toetsinkomen bij een arbeidsverleden van 3 jaar of langer is (zonder NHG):

 • 90% van het gemiddelde bruto bedrag over de afgelopen 3 jaar, of
 • 90% van het bruto bedrag van het huidige inkomen als dit lager is

Dit is alleen toegestaan als er elk kalenderjaar inkomen genoten is.


Het toetsinkomen bij een arbeidsverleden van 3 jaar of langer is (met NHG):

 • 100% van het gemiddelde bruto bedrag over de afgelopen 3 jaar en
 • maximaal het jaarinkomen van het laatste kalenderjaar

Dit is alleen toegestaan als er tenminste 2 kalenderjaren inkomen genoten is.

Zelfstandigen
Zelfstandig ondernemers met een eenmanszaak, kunnen een hypotheek aanvragen bij Moneyou als zij minimaal 3 jaar zelfstandig zijn.
Inkomen uit uitkering
Alleen inkomen uit AOW, IVA en lijfrente-uitkering wordt meegenomen
BKR  Geen enkele negatieve codering toegestaan, ook niet indien hersteld of NHG

Waar moet de woning aan voldoen?
Gebruik onderpand De woning dient, of gaat dienen, als hoofdverblijf van de aanvrager(s).
Onderpanden
 • Bestaande bouw, uitsluitend volle eigendom of gemeentelijke erfpacht
 • Nieuwbouw; alleen door projectontwikkelaar, woningcorporatie, gemeente (NPO: Niet Particuliere Opdrachtgever)

N.B. bij nieuwbouw is een afbouwgarantie verplicht

Bepaling marktwaarde
 • De marktwaarde van de woning bij aankoop van een bestaande bouw is de getaxeerde marktwaarde.
 • De marktwaarde van een woning in eigendom is de getaxeerde marktwaarde.
 • De marktwaarde bij aankoop van een nieuwbouwwoning is de koop‐ / aannemingssom, eventueel vermeerderd met kosten van de grond, kosten van de bouw, inclusief de kosten van meerwerk, bouwrente over vervallen termijnen en het renteverlies tijdens de bouw en de aansluiting op nutsvoorzieningen.

N.B. Het renteverlies is maximaal 4% van de koop‐ / aannemingssom plus de kosten van meerwerk

Verstrekking bestaande bouw
Maximaal 100% van de marktwaarde. Bij energiebesparende voorzieningen tot 106%.
Verstrekking nieuwbouw
 • Maximaal 100% van de marktwaarde. Bij energiebesparende voorzieningen tot 106%.
 • Maximaal 100% van de stichtingskosten
 • Uitsluitend nieuwbouw NPO
Minimale waarde onderpand
De minimale waarde van de woning (na verbouw) is € 90.000
Uitgesloten onderpanden
 • Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
 • Beleggingspanden
 • Bedrijfspanden
 • Recreatiepanden
 • Combinatie panden
 • Nieuwbouwwoningen die niet onder NPO vallen
 • Zelfbouw; zonder of met meerdere aannemers
 • Sloopwoningen
 • Woonboten/watervilla’s
 • Prefab/houtskeletwoningen die als bouwpakket worden geleverd
 • Coöperatief eigendom (lidmaatschapsrechten)
 • Woongroepen
 • (Woon)boerderij met agrarische bestemming
 • Geheel verhuurde panden
 • Woonwagens
Overbrugging
Maximale overbruggingshypotheek:
 • Huidig onderpand verkocht en ontbindende voorwaarden verlopen: verkoopopbrengst -/- 2% verkoopkosten (of de werkelijke verkoopkosten) -/- restschuld.
 • Huidig onderpand nog niet verkocht: 90% van de marktwaarde (taxatierapport of onder voorwaarden de Desktop Taxatie) onderpand -/- restschuld.